Octavia

Modely

1998 – 2004

Rozvodovka

2004 – 2008

Rozvodovka